best movie maker software free download for windows 10 directx 16 windows 10 video converter free for pc windows 8.1 windows server 2012 r2 datacenter evaluation product key crack free download gom video player for windows 10 adobe premiere pro cs4 windows 10 free iexplorer 4 promo code free

Användarvillkor och integritetspolicy för Work On

Gäller från och med 9:e januari 2020
Version 1.0

Dessa användarvillkor etablerar ett kontrakt mellan personer som önskar gå med och använda den mobila applikationen [Work on] utvecklad samt administrerad av WorkonApp S.R.L., CUIT 30-71691903-6, med hemvist i Cátulo Castillo 2630 piso 3 – Distrito Tecnológico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Organisation).

Villkoren beskriver användarens och organisationens rättigheter, ansvar samt skyldigheter vid registrering och/ användandet av applikationens samtliga funktioner/tjänster. (Användbarhet)

Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare som registrerad användare.Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas ( vilket är juridiskt bindande) och applikationen samt dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas, applikationen bör avinstalleras omgående.

Angivna villkor kan närsomhelst komma att ändras, fullständigt eller delvist. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna och informationen kommer alltid att finnas tillgänglig för överläggning. Om användaren forsätter att bruka applikationen efter att villkorsändringar gjorts förutsätter organisationen att användaren har gett samtycke till dessa vid verkställandet. Följaktligen rekommenderar vi användarna att gå igenom villkoren regelbundet.

FÖRSTA KLAUSULEN: Kapacitet. Territorium
1.1. Kapacitet. Applikationen och dess funktioner är endast användbara för mänskliga samt juridiska personer som uppfyller följande krav: (i) Har sin hemvist i Sverige; (ii) Är myndig och har legal rätt att ingå avtal enligt Sveriges lagar. (iii) Har registrerat sig enligt villkoren i den andra klausulen och accepterat villkoren. Den som inte uppfyller ovanstående krav blir avvisad av Work On och får inte använda applikationen samt dess funktioner.
1.2 Territorium. Denna applikation är tillgänglig från Sverige och är inte avsedd att användas från någon annan jurisdiktion oavsett det geografiska området. Applikationsförvaltaren ger inga garantier för att applikationen eller funktionerna är lämpliga för användning i andra områden. Den som väljer att få tillgång till applikationen, gör det på eget initiativ och risk samt är ansvarig att följa Sveriges lagar.

ANDRA KLAUSULEN: Registrering
2.1. Konto. För att komma åt och använda applikationen måste användaren skapa ett konto («Kontot») genom en interaktiv registreringsprocedur som är tillgänglig i applikationen enligt den valda profilen; för vilken det är obligatoriskt att tillhandahålla giltig, korrekt och sann information vid skapandet, inklusive men inte begränsat till personuppgifter. Användaren kan också starta inloggningsprocessen med sitt personliga konto från Google, Facebook och Apple. Mer information om insamling och behandling av personuppgifter finns i avsnitt tretton.
2.2. Accepterandet av användarvillkoren.Om användaren klickar på «JAG ACCEPTERAR OCH FORTSÄTTER [OM JAG ACCEPTERAR]» i applikationen betyder det: att de uttryckligen och fullständigt accepterar dessa villkor och kommer att bekräfta att de har fått all information som krävs för att använda applikationen korrekt samt har förstått riskanvändningen relaterat till anställning, förutsatt att användaren är densamma.
2. 3. Profiler. Under kontoregistreringsprocessen måste användaren välja en av de två tillgängliga profilerna: Arbetare eller företag («Profiler»). Arbetare är de personer som använder programmet för att söka arbete och ta emot relaterade tjänster. Med företag menas mänskliga samt juridiska personer som använder tjänsterna för att erbjuda anställning.
2. 4. Skapandet av företagskonton. När du skapar ett företagskonto måste användaren följa dessa regler:
a) Registrera endast befintliga och korrekt registrerade företag i enlighet med tillämplig lag.
b) En registrering per företag.
c) Att registreringen och användningen av ansökan har godkänts av företagets juridiska representanter.
Genom att registrera sig garanterar företaget ovanstående.
d) Att det finns en form av professionellt anställningsförhållande mellan den mänskliga personen som utför registreringen och skickas som kontaktperson åt företaget. Endast 1(en) registrering är tillåten per kontaktperson.
2.5 Validering av konton. Work On kommer att validera efterlevandet av kraven för registrering på applikationen enligt kriterier från tredje part och förbehåller sig rätten att avvisa och avbryta registreringen av någon användare gällande; kommersiella skäl, tidigare kontrakt (redan godkända) , klagomål från tredje part. På samma sätt förbehåller sig Work On rätten att avslå en registreringsförfrågan och tillfälligt eller permanent avvisa en användare/konto i händelse av att ohederligt förfarande upptäcks; i den information som tillhandahålls av användaren eller vid misstänkta aktiviteter. Ett sådant beslut annullerar ersättningsrättigheter för användaren.
2. 6. Användning av lösenord. Användaren kommer att använda applikationen och dess funktioner med det konto som skapades under registreringsprocessen och kommer att vara obegränsad och gemensam ansvarig för de handlingar som utförs med deras åtkomstdata. Användaren förbinder sig att hålla sitt användarnamn och lösenord under sekrettess. Användaren samtycker till att meddela Work On omedelbart om; obehörig användning av användarnamn och lösenord sker eller upprepade försök att logga in från misstänksamma aktörer. Varje konto kommer att beviljas en enskild användare och dess försäljning, överföring tilldelning är under vilken titel som helst: otillåten. Användaren har rätt att neka eller tillåta användning av tredje part i deras konto, användaren är ansvarig för alla åtgärder som utförs i applikationen.

TREDJE KLAUSULEN: Funktioner
3.1. Funktioner. Syftet med ansökan är att underlätta kontakten mellan företag och anställda genom följande funktioner: (i) skapandet av jobbförfrågningar från arbetsgivare efter positionskategori, krav och geografisk plats; (ii) förmågan att interagera mellan arbetsgivare och arbetstagare genom ömsesidig kommunikation av kontaktinformation; (iii) ett prenumerationssystem i form av uppdragsmeddelanden som är tillgängliga i applikationen; (iv) klassificerings- och betygssystemet för arbetsgivare/arbetstagare samt tillgängligheten av sådana personuppgifter i användarnas offentliga profiler; dessutom kan ytterligare specifika funktioner tillhandahållas för varje användarprofil. Användning av funktionerna kräver att alternativet «PÅ» aktiveras i applikationen, vilket möjliggör geolokalisering av användare (liksom andra behörigheter som begärs av applikationen), vilket i sin tur gör dem synliga för andra användare av applikationen. Användaren kan utnyttja alla funktioner som är tillgängliga i applikationen för den valda profilen, förutsatt att personen ger de nödvändiga behörigheterna för detta ändamål.
3. 2. Kostnad. Några av de funktioner som finns i appen är gratis att använda, andra kräver betalning i form av administrationsavgifter som villkor för deras användning. Ansökan kommer att innehålla detaljer om de funktioner som genererar avgifter som ska betalas i enlighet med bestämmelserna i den fjärde klausulen, samt de funktioner som meddelas av applikationen. Work On kan dock besluta att när som helst och med en förvarning om 5 (fem) kalenderdagar avbryta några eller samtliga gratisfunktioner.
3. 3. Åtgärder. Alla åtgärder som vidtas av användaren genom applikationen anses vara; giltiga, legitima och autentiska, ingen ytterligare bekräftelse krävs.

FJÄRDE KLAUSULEN: Kostnader
4.1. Kostnader. Applikationen inkluderar inom sina befintliga eller framtida funktioner: avgifter. Antingen genom expressbetalning alternativt prenumeration (medlemskap). Dessutom kan det finnas särskilda förmåner (inklusive men inte begränsade till jobbsökandet) som också kan betalas. Användaråtkomst till dessa funktioner och fördelar är valfritt. Avgifterna kommer att motsvara de som publicerades i applikationen vid inköpstillfället i enlighet med avtal, eventuellt det som meddelats av Work On via e-post till användarna ; med minst 5 (fem) kalenderdagar till godo efter dess ikraftträdande. Det anges uttryckligen att avgifterna inte i något fall inkluderar de kostnader bundna till den betalningsmetod som användaren har valt, inte heller skatteavgiften. I förekommande fall motsvarar inte de avgifter som kommer att tillämpas före effektiv betalning, t.ex. kostnader för internetanslutning eller någon annan tjänst som inte uttryckligen anges i den specifika ordern, vilket avser användarens kostnad och totala exklusiva kostnader. Vid tidpunkten för publicering av dessa villkor är funktionerna kostnadsfria, men Work On kan när som helst tillämpa avgifter för användarna, vilket är angivet i denna klausul.
4.2. Betalning och utfärdandet av faktura. Avgifter betalas med de betalningsmetoder som finns i applikationen. Work On kommer att tillhandahålla en faktura när en avgiftsbetalning verkställts. Användare har tillgång till fakturan i programmets åtkomstpanel.
4.3. Återbetalning. Du kan när som helst radera ditt konto, din profil, notiser, jobbsökningar, nödvändiga funktioner och förmåner, utan rätt till ersättning. Avstängning eller inaktivering av tjänsten på grund av brott mot villkoren kommer under inga omständigheter att leda till återbetalning. Work On förbehåller sig rätten att stänga av; konton, funktioner och förmåner, helt eller delvist samt tillfälligt eller permanent, samt förhindra och begränsa användarna från att få tillgång till återbetalning i händelse av: (i) bedräglig användning samt bristande efterlevnad av villkoren; (ii) inte mottar motsvarande anspråk inom den föreskrivna perioden, utan att det påverkar tillämpningen av ränta och böter för utebliven betalning och återkrav av förfallna belopp enligt villkoren i klausulen 4. 4.
Härnäst. Användaren har rätt till återbetalning av den icke intjänade delen av avgiften i händelse av Work On’s brott mot dessa villkor eller i händelse av att Work On avslutar förbindelsen med användaren t.ex. när som helst men utan anledning, med eller utan förvarning (med reservation).
4. 4. Förseningar. Försening med att fullgöra de förpliktelser som användaren åtagit sig, triggar igång en automatiskt procedur utan rättsligt anmälan och genererar dröjsmålsränta per månad som är lika med 1 och ½ gånger den genomsnittliga räntan i Banco de la Nación i Argentina för diskontering av kommersiella dokument från standarddatum till faktiskt betalningsdatum. Underlåtenhet att betala fakturan som skickats av administratören ger Work On rätt att omedelbart stänga någon av funktionerna och kontot tills den faktiskt betalas, utan att ge användaren rätt att kräva eller erhålla ersättning. Om betalningen inte sker kan Work On, efter eget handlingsfrihet: säga upp avtalsförhållandet med användaren och kräva skadestånd. Work On kan utmäta alla betalningar som mottagits från användaren – även för andra överenskomna aktiviteter – till betalning av utestående belopp.

FEMTE KLAUSULEN: Ansvarsbefrielse. Oberoende.
5. 1. Ansvarsbefrielse. Användare är tredje part och oberoende av Work On. De är inte anslutna till Work On eller andra dotterbolag. Work On ger inga garantier angående användarnas prestationer och uppfyllandet av deras åtaganden. Work On kan inte ansvara för eller garantera att informationen och uttalandena från användarna är korrekta samt fullständiga, inklusive fullföljandet av deras skyldigheter. Detta gäller även överenskommelser mellan användarna samt tredje part som Work On är helt oberoende av. Användare erkänner och samtycker genom att ingå i ett ömsesidigt avtal; att de gör det av egen vilja,risk och ansvar. Under inga omständigheter kommer Work On att hållas ansvarig för direkta skador, förlorade vinster, andra skador och förluster som en användare eller tredje part kan ha lidit,; och av samma anledning måste verifiera orsaken, beloppet samt andra frågor relaterade till detta. Work On ansvarar inte för de utvärderingar som görs av användare gentemot andra användare, varje användare samtycker till att dessa visas för de användare som följer deras profiler när utvärderingen verkställs. Användare utesluter Work On och dess direktörer, chefer, anställda, agenter, operatörer, företrädare och advokater från något ansvar för alla; anspråk rättsliga åtgärder som uppstår till följd av applikationens användande och från avtal de ej har upprättat. Applikationens funktioner kan ha limiteringar, filter och restriktioner t.ex. antalet arbetstagare som visas till ett företag vid en specifik sökning. Detta är baserat på applikationens bästa funktionalitet enligt Work On’s egna handlingsfrihet. Om inte Work On garanterar ett visst resultat: erkänner användare och accepterar att de kanske inte syns i vissa jobbsökningar och att informationen som är tillgänglig för applikationen kan vara begränsad eller selektiv, vilket de accepterar därefter. Work On garanterar inte användarnas kontinuerliga synlighet i applikationen.
5. 2. Oberoende. Användarens godkännande av dessa villkor och all användning av applikationen skapar inte – och orsakar inte i denna mening – någon förening, joint venture, anställningsförhållande, byrå, distribution och franchise, et cetera: mellan användaren och Work On.

SJÄTTE KLAUSULEN: Applikationsfel och överträdelser
6.1. Work On garanterar inte att det ej förekommer; tekniska problem, fel i systemen och komplikationer med Internet. Work On garanterar inte kontinuerlig åtkomst av sitt program. Applikationen kan vara otillgänglig på grund av tekniska problem, internetfel, underhåll eller andra omständigheter som är relaterade till Work On. I sådana fall försöker Work On åtgärda dem så snart som möjligt.
6.2. All användning av enheter, programvara och andra medel som tenderar att störa Work On’s aktiviteter, funktioner, erbjudanden, beskrivningar, konton och databaser är inte tillåtna. Aktiviteter som bryter mot lagarna om immateriella rättigheter är förbjudna i dessa allmänna villkor och kommer att göra personen ansvarig för de relevanta rättsliga åtgärderna samt de sanktioner som föreskrivs i dessa allmänna villkor för att kompensera de orsakade skadorna.
6.3. Work On ansvarar inte för felaktiga, ofullständiga beställningar, instruktioner och betalningar orsakade av felaktig angiven data från kontoinnehavare. Användare erkänner och accepterar sitt fulla ansvar för de förluster som uppstår, särskilt om; bedrägliga, motsägande och obehöriga samt felaktiga instruktioner verkställdes via deras konto. Detta inkluderar skador som kan drabba Work On och de återstående användarna.
6.4. Användarna ska känna till och acceptera alla risker ifall obehöriga får åtkomst till information som berör deras konto, för vilka de befriar Work On från alla typer av ansvar i detta avseende, med vetskap om att Work On har gjort sitt bästa för att säkerställa att informationen i systemet bibehåller högsta möjliga grad av konfidalitet.
6.5. Applikationen är kompatibel med iOS (Iphone) och Android-enheter som har en kamera och det krävs att ha minst ett operativsystem för iPhone som är lika med eller större än version 11.1 och för Android en version som är lika med eller större än 5,0. Dessutom måste enheten kunna ansluta till internet.

SJÄTTE KLAUSULEN: Immateriella rättigheter
7.1. Applikationen, liksom information, data, grafiska texter, bilder, fotografier, ljud, video, logotyper, ikoner, program, databaser, nätverk, filer och annat material som finns tillgängligt där och tillhandahålls av användare ägs av Work On och skyddas av upphovsrätt samt internationell lag för; varumärken, patent, modeller och industriprojekt. Ingenting i applikationen kan tolkas som implicit och exklusivt på något sätt att det ger licens eller rättighet till de registrerade och oregistrerade varumärkena från Work On eller någon annan person som är auktoriserad av organisationen. Felaktig användning av hela, eller delar av innehållet är strängt förbjudet för återgivning, såvida inte Work On godkänner det skriftligen.
7. 2. Om användaren publicerar innehåll i applikationen, ger han/hon till Work On en icke-exklusiv, global, evig, oåterkallelig, fullt betald, handlingsfrihet att erhålla licens med möjlighet att göra en underlicens. Det är förbjudet att; använda, sälja, underlicensiera, distribuera och kopiera verk inom programmet samt publiceringen av dessa i; applikationen, webbsidor och applikationer från dess partners. Syftet är att bevara och marknadsföra applikationen utan begränsningar. Genom att acceptera dessa villkor licensierar användarna också Work On i de tidigare villkoren för att använda; sitt namn, varumärke och logotyper i förhållande till applikationes innehåll. Det inkluderar åtgärder som initierats av Work On; att marknadsföra detta innehåll ( t.ex. vid arbetsförfrågan) i sökmotorer från tredje part och använda sig av nyckelord i onlineannonsering, pr-kampanjer, särskild visning, publicitet i sociala nätverk samt i samspel med Work Ons tjänster och tillgång till användarprofiler. Användarna accepterar och garanterar att innehållet som de laddar upp till applikationen (inklusive personuppgifter de tillhandahåller) kommer att vara deras egna eller har licensrätt att använda och avstår från att ladda upp innehåll som inte uppfyller sådana krav, t.ex. om de kommer från tredje part utan att ha ett godkännande. Detta för att förhindra att Work On kommer till skada i alla anspråk nämda ovan.
7. 3. Användare, utan skriftligt medgivande från Work On, får inte: (i) kopiera (vare sig genom att skriva ut det på papper, spara det på disken, ladda ner det eller på annat sätt), distribuera (detta inkluderar distribution av kopior), modifiera, reproducera, publicera, ladda upp, manipulera, sända eller på något sätt använda innehåll, förutom det som anges i detta avsnitt, dessa begränsningar gäller för hela/delar av innehållet;(ii) ta bort alla rättigheter till författare, varumärken och andra immateriella rättigheter som finns i originalmaterialet vid kopiering från applikationen; (iii) inkludera en länk till applikationen.
7. 4. Work On ansvarar inte på något sätt över; förstörelse, ändring eller radering av innehåll som varje användare har i applikationen.

ÅTTONDE KLAUSULEN: Regler för uppförande
8. 1. Allmänna regler. Under användningen av applikationen samtycker användaren till att följa alla lagar, förordningar, föreskrifter och regler från myndigheter; som gäller för en person eller ett ärende. Dessutom beror användbarheten på att dessa villkor följs i enlighet med följande regler, vilket kan leda till att ditt konto blockeras från applikationen vid överträdelser.
a. Användaren samtycker till att; inte publicera, sända, göra tillgängligt i applikationen: (1) virus, mask, trojaner, annan datorkod som är skadlig, invasiv och är avsedd att förhindra eller avbryta; funktionen av tjänsten, programvara, utrustning, inklusive servrar och nätverk som används till applikationen; (2) personlig information eller något innehåll som bryter mot bestämmelserna i föregående sjunde klausulen utan den personens juridiska medgivande.
b. Användaren godkänner att inte: (1) använda applikationen för olagliga falska ändamål; (2) utföra alla sina uppgifter genom privata avtal med andra användare och tredje part; (3) reproducera, kopiera,sälja, distribuera, länka, exploatera eller för något ändamål; ge åtkomst till hela applikationen eller delar av det, förutom med Work Ons medgivande; (4) extrahera innehåll från applikationen; (5) skapa en databas genom att ladda ner samt lagra innehålll från applikationen inklusive dess källkod; (6) använda en bot, spindel, sökmotor, webbplatsnedladdare eller annan manuell/automatiserad enhet för att; hämta, indexera, «skrapa», «erhålla data», klona , undvika strukturell navigering eller på annat sätt samla in programinnehåll utan godkännande från Work On.
8. 2. Regler som gäller för publikationer av jobbförfrågan.
8. 2.1. Jobbförfrågan som publiceras av användare måste följa det interaktiva förfarandet som definieras i applikationen, vilket inkluderar följande krav: (a) specificera i detalj den position och det fält där arbetstagaren ska arbeta; b) specificera metoden för upphandling och ange att ni letar efter personer som är intresserade att erbjuda sina tjänster som egenföretagare eller frilansare, till synes det externa arbetssystemet och anställningsplatsen. Work On förbehåller sig rätten att ta bort publicerade jobbförfrågningar som bryter mot vad som anges här och har befogenheten att skicka den till (ej ett krav) företagsbesiktning. Work On kan använda filter för att begränsa sökresultat på kandidater i appkartan (vilket kan påverka användarprofilerna som användare har tillgång till) med hänvisning till användarupplevelse.
8. 2. 2. I synnerhet får företag inte: (1) reproducera/duplicera arbetsförfrågan, publicera erbjudanden som inte är relaterade till anställning (kurser, obetalda program et cetera.); (2) lägga ut jobbförfrågan som kräver en kapitalinvestering från kandidatens sida; (3) jobbförfrågan där «modeller» eller «massörer» sökes utan kvalificierad erfarenhet inom detta område, (4) publicera jobbförfrågningar som inte är sanningsenliga och befogade; (5) lägga upp kontaktinformation i sökbeskrivningen (telefonnummer, adresser, e-post, et cetera.) information (t.ex. länkar) som omdirigerar till webbplatser utanför appen; (6) publicera politiska annonser av något slag; (7) publicera förfrågningar som direkt eller indirekt nämner olaglig verksamhet; (8) förmå/föreslå kandidaten att registrera en ansökan på en webbplats eller annan applikation än den avsedda.
8. 2. 3. När det gäller användningen av information som svar på jobbförfrågan, är företag skyldiga att:
a. Få tillgång till uppgifter om kandidater i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor och för rekryteringsändamål.
b) Behandla arbetstagarnas information med största möjliga reservation och konfidentialitet samt i enlighet med tillämplig lag.
c. Överlåt inte arbetstagarens personliga information till andra juridiska personer med andra avsikter än de som uttryckligen kunde ha godkänts i ansökan.
d. Skydda personlig information för de anställda som erhålles och garantera konfidentialitet samt förhindra obehöriga tredje parter från att komma åt den.
e. Tillgång till data om arbetstagare som är avsedda för varje jobbförfrågan är tillåten i högst fem dagar.
f. Under inga omständigheter har företaget behörighet att lagra de anställdas uppgifter för andra jobbförfrågningar och skapa en privat databas för användning som inte är syftet med förfrågan, såvida inte Work On tillåter det, antingen genom att använda mjukvara som tillhandahålls av Work On eller genom skriftligt tillstånd.
8. 3. Regler för utvärderingar. Applikationens funktionalitet kan inkludera; tillgängliggörandet av kandidater för ömsesidig utvärdering med andra användarprofiler (som kan innehålla kommentarer om deras arbete i företaget och prestanda et cetera.), om resultaten är synliga för alla applikationsanvändare. Utvärderingen utförs genom ett urval av användarens anmärkningsvärda egenskaper (från en angiven meny i applikationen med olika alternativ) och en värdering från 1 (ett) till 5 (fem). Användare är medvetna om och accepterar att sådana utvärderingar visas i deras profil, liksom i publicerade jobbförfrågningar, dessa kommer att vara offentliga för andra användare i applikationen. Användare måste avstå från att: (a) erbjuda incitament till anställda, tidigare anställda kandidater i utbyte mot utvärderingar och kommentarer (sådana utvärderingar kan raderas av Work On); (b) tvinga eller skrämma någon person i syfte att få omdömen. Användare måste följa alla publiceringsregler som fastställs i detta avsnitt när de gör utvärderingar och kommentarer, dessa måste representera deras personliga åsikt. På samma sätt kan applikationen få användare att uppskatta lönestatistik för specifika jobb eller jobbkategorier. Den nämnda lönestatistiken kommer att samlas in med information om löner som publiceras , där så är lämpligt, av arbetsgivande företag eller från kandidaters löneanspråk och kommer inte att ta hänsyn till juridiska överväganden t.ex. den minimilön som är gällande i jurisdiktionen. Siffrorna är uppskattningar som endast erbjuds i informationssyfte och graden av precision kan variera. Varje användare måste säkerställa och åtminstone bekräfta med företaget vad den specifika lönen är för en publicerade jobbförfrågan.
8. 4. Påföljder. Utan att det påverkar andra åtgärder kan Work On; varna, tillfälligt stänga av eller permanent inaktivera användarens konto, innehåll och initiera åtgärder som Work On anser vara lämpliga; utan att fortsätta tillhandahålla tjänster i de fall där; (a) användaren bryter mot tillämplig lag, bryter mot någon av bestämmelserna i villkoren och andra policyer;(b) bryter mot dina skyldigheter som användare;(c) bedrägligt eller skadligt beteende inträffar; (d) användarens identitet inte kunde verifieras eller någon information från personen är felaktig.

NIONDE KLAUSULEN: Ansvarsbegränsning. Ersättning.
9. 1. Ansökan görs av Work On «som den är» utan någon uttrycklig garanti av något slag i den utsträckning som lagen tillåter. Work On avstår från alla garantier, löften, villkor, oavsett om de är ; lagliga, underförstådda, presentationer, innehåll och produkter. Inklusive; säljbarhet, hållbarhet, acceptabel kvalitet, lämplighet för visst syfte. Work On garanterar inte eller deklarerar att bidrag och innehåll som skapats i appen är lämpliga, tillförlitliga, fullständiga, felfria och kompatibla med någon speciell hårdvara/programvara.
9. 2. Användaren tar ansvar för brukandet av applikationen och dess funktionerna samt tar ansvar för all skada som kan uppstå till följd av felaktig användning. På samma sätt åtar sig användaren att: (i) använda applikationen i enlighet med dessa villkor; (ii) upprätthålla sekretessen för informationen som används för att komma åt applikationen; (iii) utesluta Work On och hålla företaget fri från allt ansvar, besvär, skada och problem som han kan ha med hårdvaran/programvaran som används för att ansluta till applikationen eller andra komplikationer som förhindrar normal funktion av applikationen t.ex. telefonoperatörer och internettjänster. Därför avvisar Work On all ansvar för fel på enheter och programvara som används av brukaren för att komma åt applikationen; för eventuella skador gällande direkt/indirekt förlust av användarmöjlighet; för oförmåga att använda de tjänster som tillhandahålls av applikationen; för de uppgifter som kan vara nödvändiga mot tredje part utan för användarnas personuppgifter.
9.2. Användaren tar ansvar för användningen av applikationen och funktionerna och är ansvarig för alla skador som kan vara tillämpliga på grund av felaktig användning av applikationen. Dessutom förbinder sig användaren att: (i) använda applikationen i enlighet med dessa villkor; (ii) behålla sekretessen för de identifieringsuppgifter som används för att komma åt applikationen; och (iii) undanta Work On och hålla företaget fri från ansvar, besvär och skador som kan ha att göra med utrustningen eller programvaran för att ansluta till applikationen, utrustningsfel eller någon annan typ av beredskap som förhindrar den normala driften av applikationen, liksom med avseende på de som är relaterade till tjänster som tillhandahålls av telefonföretag och internettjänster. Med stöd av detta tar Work On inget ansvar för funktionsfel i enheten eller programvaran som används av användaren för att komma åt applikationen, eller för den delen skador, inklusive, utan begränsning, direkta/indirekta skador, förlust av vinst eller förlust av möjligheter till följd av oförmåga att använda de tjänster som tillhandahålls av applikationen. Detta gäller även för skador som kan bero på handlingar från obehöriga med avseende att komma åt användarens personuppgifter.
9.3. Användare ska försvara incidenter och hålla Work On skadefri samt dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ombud, representanter, licensgivare leverantörer (samtliga «skadelidande parter») från och mot alla påståenden, krav, handlingar, orsaker av handlingar och andra förfaranden som härrör från eller relaterar till följande; (a) brott mot dessa villkor eller tillämplig lag (inklusive men inte begränsat till avtals-, anställnings- och allmäna lagar eller av annan karaktär), vare sig av användare, deras personal representanter; (b) alla transaktioner enligt applikationen, inklusive men inte begränsade till preliminära affärer och avtal som ingåtts mellan ett företag och en anställd (för vilken Work On inte är delaktig i); (c) alla transaktioner i den utsträckning som fordran inte uppstår på grund av de skadelidade parternas brott mot dessa villkor;(d) varje anspråk som rör intrång i immateriella rättigheter, integritet ,rättigheter för tredje part och applikationens innehåll; (e) din kränkning av någon användares eller tredje parts rättigheter. Användaren samtycker till att ersätta skadeståndspartnerna i anspråket för skador, förluster, kostnader, domar, arvoden, böter och andra kostnader som rimligen uppkommit (inklusive advokatarvode och rättegångskostnader) till följd av sådant anspråk. Dessutom kan Work On hålla tillbaka alla belopp som de är skyldiga användarna, det avser belopp som kan vara nödvändiga till att betala skulden.

TIONDE KLAUSULEN: Ändringar av applikationsvillkoren
10. 1.Work On kan när som helst ändra villkoren genom att lägga upp de ändrade villkoren i appen. På samma sätt måste Work On meddela användarna om ändringarna genom att skicka en länk till användarens e-post som ger dem tillgång till de nya villkoren. Alla ändrade villkor träder i kraft 10 (tio) dagar efter anmälan via e-post. Om användaren fortsätter att använda applikationen efter utgången av denna period, anses användaren acceptera de nya villkoren och avtalet förblir bindande för båda parter.
10.2.Work On kan när som helst ändra formatet och innehållet i denna applikation och dess funktioner samt förmåner. Work On kan avbryta driften av applikationen och någon funktion/förmån, i syfte att utföra underhåll, teknisk service eller uppdatera innehåll. Det kan också vara av någon annan anledning.

ELFTE KLAUSULEN: Uppsägning
11.1. Dessa villkor ska gälla tills de upphör. Användaren samtycker till att Work On, efter eget gottfinnande, kan avbryta, begränsa, avsluta åtkomst till eller användning av applikationen när som helst. Vid uppsägning upphör användarens rätt att använda applikationen omedelbart. Work On är inte ansvarig gentemot användaren eller någon tredje part för någon avstängning, begränsning eller upphörande av användarens åtkomst till applikationen eller något innehåll.
11.2. Dessutom kan Work On säga upp förbindelsen med alla användare i händelse av konkursbegäran, konkursansökan, upphörande av betalningar, förlikning utanför domstol eller andra omständigheter som rimligen visar en minskning av användarens solvens eller förmåga att uppfylla skyldigheterna enligt dessa villkor. För sådana ändamål ska Work On begränsa sig till; utskick av ett meddelande som informerar om sitt beslut, och användaren har inte rätt att få någon summa av någon anledning, särskilt för återbetalning av betalda avgifter, skador, förlust av vinst eller förlorade intäkter , följdskador et cetera.

TOLFTE KLAUSULEN: Webbplatser från tredjepart.
12.1. Denna applikation kan innehålla länkar till externa webbplatser. När du använder sådana länkar kan den externa webbplatsen visas i helskärmsläge (i vilket fall måste du använda «[***]» -knappen för att återvända till applikationen) eller i vissa fall kan den visas som en pop-up upp reklam inom applikationen (i vilket fall kommer du att kunna återvända till applikationen genom att stänga annonsen). Om en extern webbplats visas i applikationen är detta bara för att göra det lättare att återvända till applikationen och indikerar inget ansvar från Work Ons sida i förhållning till den externa webbplatsen i fråga. Dessa länkar tillhandahålls för att hjälpa användaren att snabbt och enkelt hitta relevanta webbplatser, tjänster och produkter som kan vara av intresse för användaren. Det är användarens ansvar att avgöra om någon av de tjänster eller produkter som finns tillgängliga på någon av dessa webbplatser är lämpliga för deras ändamål.
12.2. Work On avsäger sig allt ansvar för externa webbplatser, ägare och administratörer av sådana webbplatser eller för varor och tjänster som tillhandahålls av dem samt innehållet på deras webbplatser. På samma sätt ingår det inga villkor, garantier och deklarationer i samband med något av dessa och Work On avstår från allt ansvar för dem (inklusive ansvar från påståenden om att innehållet på en extern webbplats som är länkad från en arbetsförfrågan påstås kränka tredje parts immateriella rättigheter). Under alla omständigheter ska sådana externa webbplatser vara ensamma ansvariga för den information eller erbjudanden de publicerar,. Din användning vid köp, konsultation och surfning ska regleras enlgit villkoren och sekretesspolicyn som gäller för sådana webbplatser.

TRETTONDE KLAUSULENl: SEKRETESSPOLICY
13.1. Work On, som personuppgiftsansvarig, samlar in information från användare när de skapar ett konto, använder applikationen, tillhandahåller information i applikationen under olika former. Direkt eller indirekt (chattar, samtal, kommentarer, inlägg et cetera.), skickar förfrågningar till oss och kontaktar administratören eller andra användare o.s.v. Den typ av information som samlas in kan innehålla: (a) i fallet med arbetare: fullständigt namn, ID, kön, födelsedatum, e-post, telefon, adress, röst och bild av användaren, löneförväntningar, curriculum vitae, tillgänglighet för fjärrarbete, användningshistorik för applikationen och relationer med andra användare och utvärderingar av andra användare; (b) när det gäller företag: företagsnamn, e-post, telefon, adress, röst och bild eller kännetecken för användaren eller information från tredje part som tillhandahålls av användaren (med förbehåll för bestämmelserna i punkt 7. 2 .), rekryteringställningar, användningshistorik för applikationen och förhållandet till andra användare och utvärderingar av andra användare; bland annat personuppgifter. Användaren bekräftar och samtycker att; om de har på något sätt interagerat med andra användare, kan deras personuppgifter tillhandahållas tredjepartsanvändare som den ursprungliga användaren kommer i kontakt med (inklusive men inte begränsat till leveransen av professionell anställningshistoria). I alla fall där användaren tillhandahåller personuppgifter, förklarar han / hon att sådana personuppgifter är korrekta, sanna och aktuella, accepterar och ger sitt gratis, uttryckliga och informerade samtycke till att sådana personuppgifter samlas in, lagras, används, delas och i slutändan behandlas av Work On och de tredje parter som utsetts av organisationen för att uppfylla de syften som anges i dessa villkor.
13.2. Om användaren väljer att registrera sig genom att länka sitt personliga Google-, Facebook- eller Applekonto, kommer han/hon att dirigeras från applikationen till Google’s, Facebook’s eller Apple’s webbplats och uppmanas att ange inloggningsinformationen för Google, Facebook eller Applekontot.

Förekommande fall.
a. Om du anger dina Google-inloggningsuppgifter kommer vi att få följande information från ditt Googlekonto:
– För- och efternamn
– E-postadress
– Profilbild

b. Om du anger dina Facebook-inloggningsuppgifter kommer vi att få följande information från ditt Facebookkonto:
– Användarnamn
– För- och efternamn
– E-postadress
– Profilbild och andra kontofoton

c. Om du anger din Apple-inloggningsinformation kan vi få följande information från ditt Apple-konto:
– Användarnamn
– För- och efternamn
– E-postadress
– Profilbild
De uppgifter vi får från Google, Facebook eller Apple ( integrerar personuppgifterna ) vi kommer att använda dessa för att ställa in ditt konto.

13.3. Kommunikation som skickas till användaren, inklusive den som Work On tillhandahåller vid ändringar av dessa villkor, kommer att skickas via applikationen eller den e-postadress som användaren angav vid registrering. Användaren samtycker uttryckligen till och godkänner att Work On kan spela in, lagra samtal, chatthistorik och andra kommunikationsdata som användaren nyttjar för att driva applikationen.
13.4. Användaren kan få information om de kommersiella förslag som Work On skickar till sina kunder via möjliga kommunikationsmedium (inklusive, men inte begränsat till SMS, push-meddelanden, WhatsApp-meddelanden, e-post, meddelanden, broschyrer, marknadsföring via tredje part, et cetera.) och ger härmed sitt uttryckliga samtycke, i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) för skydd av personuppgifter.
13.5. Användaren är inte skyldig att tillhandahålla sina personuppgifter, men om han inte gör det eller om han tillhandahåller falska eller felaktiga uppgifter, kommer han/hon inte att kunna använda de funktioner som erbjuds av applikationen. Med stöd av detta samtycker och godkänner användaren uttryckligen till att Work On kan lagra och överföra information till tredje parts leverantörer eller andra användare. De personuppgifter som nås genom applikationen, förutsatt att sådan information existerar, används till fullföljandet av de erbjudna tjänsterna i applikationen. Dessutom kan Work On övervaka användarnas trafik och deras aktivitet i applikationen.
13.6. Work On kan verifiera de personuppgifter som tillhandahålls av användaren genom offentliga enheter, specialiserade företag eller kreditbyråer som användaren uttryckligen samtycker till. I synnerhet samtycker användaren till användningen av databasen för det nationella registret för verifiering av personer och validering av hans/hennes biometriska data. I händelse av falska eller felaktiga personuppgifter som tillhandahålls av användaren kan Work On stänga av och inaktivera hela eller delar av applikationen, utan att det påverkar dess skyldigheter att rapportera sådana falska och eller felaktiga uppgifter till tredje part och den behöriga myndigheten.
13.7. De personuppgifter som tillhandahålls av användaren kommer att användas för: (i) användning av applikationen samt åtkomst till funktionerna; (ii) en ständig förbättring av applikationen, analys av beteenden, trender och intressen hos användarna; (iii) skicka information om de tjänster som tillhandahålls av applikationen, dess funktioner och kommunicera, annonsera samt erbjuda produkter från Work On via e-post; (iv) dela personuppgifterna med andra företag som kontrolleras, kontrollerar eller på något sätt är kopplat till Work On för något av de syften som anges ovan; (v) dela personuppgifter med andra användare; (vi) att dela personuppgifterna med Work On’s leverantörer som hjälper till att tillhandahålla tjänster genom applikationen, med förbehåll för tillämplig lag, även om sådan information delas med personer eller enheter som ligger i jurisdiktioner som av allmänheten anses «olämpliga» i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen eller sådan myndighet som i framtiden kan komma att ersätta den; (vii) att utöva Work On’s försvar mot ett anspråk; (viii) att dela personuppgifterna med potentiella köpare av aktier eller tillgångar hos Work On i en due diligence-process eller efterföljande materialisering från köp av aktier eller tillgångar; (ix) att följa en rättslig skyldighet eller domstol eller administrativt beslut; (x) för att ställa in kontot; (xi) för att länka ditt personliga Google-, Facebook- eller Applekonto.
13.8. De insamlade personuppgifterna kommer att förvaras i Work On’s system vars databas ägs och kontrolleras av organisationen och är vederbörligen registrerad i det nationella databasregistret. Lagringen av användarnas personuppgifter ska utföras av administratören eller av en tredje part som är auktoriserad av Work On för sådana ändamål, som kan vara belägna i det nationella territoriet eller utomlands, även i jurisdiktioner som anses «olämpliga» i termer skydd av personuppgifter, förutsatt att detta överensstämmer med bestämmelserna i den Europeiska GDPR-lagen om skydd av personuppgifter eller med en sådan kontrollmyndighet som kan ersätta den i framtiden.
13.9. Work On ska behandla användarnas personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lag och de regler som utfärdats av den Europeiska dataskyddsförordningen (GPDR). GDPR är en lag för allmän ordning som reglerar aktiviteten i databaser som registrerar information av personlig karaktär. Syftet är att garantera individer kontroll över användningen av deras personuppgifter. Innehavaren av personuppgifterna har rätt att utöva rätten att få tillgång till samma uppgifter, kostnadsfria, med minst sex månaders mellanrum, såvida inte ett berättigat intresse är ackrediterat för detta i enlighet med bestämmelserna i GDPR om skydd av personuppgifter. Dessutom kan användaren när som helst utöva sin rätt att uppdatera, korrigera eller ta bort personuppgifter genom att skicka en begäran till följande e-postadress: [datospersonales@workon.global]. Integritesskyddsmyndigheten (IMY) har befogenhet att höra klagomål och anspråk som lämnas in av dem vars rättigheter påverkas av bristande efterlevnad av gällande regler för skydd av personuppgifter.
13.10. Uppdatering av personuppgifter. Användaren åtar sig att uppdatera personuppgifterna vid behov och när det skiljer sig från de uppgifter som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering. Work On är inte ansvarig för riktigheten av de personuppgifter som tillhandahålls av användaren, som i alla fall garanterar och är ansvarig för giltigheten och äktheten hos de angivna personuppgifterna. All information och personuppgifter som tillhandahålls av användaren ska betraktas som ett lovat uttalande med heder och samvete. Work On förbehåller sig rätten att begära bevis och tilläggsinformation för att bekräfta personuppgifter, samt att tillfälligt eller slutgiltigt avbryta de användare vars data inte kunde bekräftas pga. falsk vilseledning som påverkar Work On eller andra användare.

FJORTONDE KLAUSULEN: Annullering och ineffektiva klausuler
Om någon klausul som ingår i dessa villkor förklaras helt eller delvis ogiltig, ska sådan ogiltighet/ineffektivitet endast påverka sådan bestämmelse eller den del av den som är ogiltig/ineffektiv, och de återstående villkoren kommer att överleva i alla andra avseenden, en sådan bestämmelse, eller del därav, anses inte inkluderad.

FEMTONDE KLAUSULEN: Uppdrag
Användaren får inte tilldela, överföra eller underlicensiera några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor utan föregående skriftligt medgivande från Work On. Omvänt kan Work On tilldela och överföra någon av sina rättigheter och skyldigheter (inklusive men inte begränsat till sina uppgifter som operatör av applikationen) till någon tredje part utan användarens behov eller föregående samtycke.

SEXTONDE KLAUSULEN: Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. I händelse av en tvist som uppstår i samband med dessa allmänna villkor eller denna applikation, vare sig det gäller avtal, skadestånd eller något annat ansvar, ska det endast lösas inom jurisdiktionen för EU-domstolen, Work On avstår uttryckligen från någon annan jurisdiktion som kan vara tillämplig.

Paper Writing Help – How to Choose the Best One

If you’re seeking samedayessay excellent help with your writing, PaperHelp is a great spot to begin. PaperHelp can assist anyone writing papers of all levels all the way from freshman college students to more experienced pros. How do you pick the perfect paper among so many? Here are some helpful tips: